Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – DANSK FLISE LAGER ApS

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra Dansk Flise Lager ApS (herefter ”Sælger”).

1. GENERELT
Enhver levering af varer fra sælger til kunden sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse betingelser udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden aftale. Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. TILBUD / ORDREBEKRÆFTELSE
Med mindre andet er aftalt, er alle tilbud gældende 14 dage. Gældende fra dato angivet på tilbuddet.

Ved bestilling på hjemmesiden www.danskfliselager.dk genereres der automatisk en bekræftelsesmail. Handlen er først endeligt gennemført ved afsendelse af en skriftlig ordrebekræftelse fra sælger. Kunden henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning m.v., som er ydet i forbindelse med køb af sælgers varer.

3. PRISER
Alle priser er inklusiv moms og uden fragtomkostninger. Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt. Pris på en vare er gældende på det tidspunkt hvor der foreligger en aftale i form af en ordrebekræftelse eller faktura. Ved prisændringer i form af kampagner osv. er det ikke muligt at få refusion, ligesom der ikke kan opkræves yderligere i forbindelse med prisstigninger.

4. PALLER
Der opkræves gebyr for paller.

5. BETALING
Betaling sker med kreditkort ved bestilling af varer på hjemmesiden eller ved betaling med kreditkort på sælgers adresse. Betaling kan ske ved bankoverførsel til sælgers bank. Betalings oplysninger vil fremgå af ordrebekræftelsen. Pengene trækkes, når varen afsendes fra sælgers lager.

Ved betaling med Anyday hæver vi den første betaling, når varen afsendes. Derefter betaler du en månedlig ydelse den sidste hverdag i de næste tre måneder. Denne ydelse afhænger af din ordretotal og betalingsplan. Såfremt du betaler alle rater til tiden, er der nul renter og gebyrer. Hvis du returnerer dit køb, vil din aftale med Anyday automatisk ophøre. Læs mere om vilkår for brug af Anyday her: https://da.anyday.io/terms-conditions/shopper.

6. LEVERING
Alle fragtomkostninger/leveringsomkostninger betales af kunden. Varerne afsendes fra sælgers lager med en af sælger valgt fragtmand. Leveringsomkostninger opkræves samtidigt med betaling for varen. Levering sker til fast underlag ved fortovskant. Det skal være muligt at aflæsse med en palleløfter. Kan aflæsning ikke ske med en palleløfter til fast underlag, medtages varen til nærmeste opbevaringsdepot for kundens regning. Alle udgifter forbundet hermed inklusiv udgifter til ny (om)levering skal afholdes af kunden.
Varer leveres mandag – fredag undtagen i ferie og på helligdage. Er der ikke aftalt et fast leveringstidspunkt, skal sælger på opfordring fra kunden anslå et leveringstidspunkt. Såfremt levering ikke er sket inden den anslåede dato, kan Kunden fremsætte påkrav om levering inden for 5 hverdage. Er der aftalt et fast leveringstidspunkt, er Sælger berettiget til at forlænge dette leveringstidspunkt med 5 hverdage, uden køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
Er der konstateret skader ved levering, skal dette meddeles sælger inden 24 timer fra underskrift på fragtbrevet til følgende mail post@danskfliselager.dk vedhæftet behørig dokumentation for de påberåbte skader. Alle varer leveres med store lastbiler. Køber indestår for muligheden af, at en stor lastbil kan tilgå leveringstedet uhindret. I så fald der kræves levering med en speciel lastbil, vil det være for kundens regning.

Ved levering af varer tilrådes kunden altid at kontroller varens stand og ved konstateret fejl/mangler at tage kontakt til Dansk Flise Lager ApS. 

6A. OPBEVARING / BETALING AF VARER TIL SENERE LEVERING.
Dansk Flise Lager Aps tilbyder gratis at opbevare bestilte/købte varer i op til 4 uger fra ordredato / købsdato. Når der er gennemført en bestilling, og varer sættes på Dansk Flise Lagers fjernlager, betragtes denne bestilling som værende leveret til kunden. Samtidig med dette skal kunden betale for købte varer. Uanset det er en fysisk handling i butik eller via web shop. De opbevarede varer er hermed kundens ejendom, og vil blive leveret / udleveret i forhold til kundens ønsker inden for 4 uger. Ønsker kunden først levering efter 4 uger, bliver kunden pålagt et opbevaringsgebyr på kr. 1000,- inkl. moms, som betales ved bestilling / køb  af varerne. Dog skal enhver bestilt / købt vare afhentes eller leveres indenfor 4 mdr. fra købsdato.

6B. AFHENTNING AF VARER
Alle er mere end velkommen til at afhente bestilte varer på vores lager i Vejle. Vi hjælper meget gerne med læsning osv. Det kræver dog, at det er muligt at læsse varerne på en ansvarlig måde med gaffeltruck, håndlæsning tilbydes ikke. Det betyder, at vi ikke tager ansvar for / eller kan gøres ansvarlig for fejl læsning, overlæs eller skader der sker ved læsning af trailer, ladbil eller bagagerum. Uanset velvilje, er personalet altid i sin gode ret til at frasige hjælp med læsning, hvis det antages at være uansvarligt, eller det kan være forbundet med mulige skader på køretøj, trailer osv.
Bestilte varer kan udelukkende afhentes i bemandet åbningstid.

7. RISIKOOVERGANG
Varen anses for leveret, når den er ankommet til den i ordrebekræftelsen angivne adresse. Risikoen for varen overgår til kunden ved levering.

8. ANNULLERING ELLER ÆNDRING AF ORDRE
Efter fremsendelse af bekræftelsesmail kan der ikke ske ændring eller annullering af ordren. Såfremt Sælger trods dette særskilt godkender en annullering eller ændring af ordren, er Kunden pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning som følge af udskudt leveringstidspunkt.

9. RETURVARER
Såfremt Sælger indgår en aftale om returnering, skal varen returneres i uåbnet/ original emballage og i samme stand, som varen blev modtaget.

I det omfang, at der laves en aftale om returnering, vil der ske et fradrag på minimum 20% af varens salgspris, forudsat vi har samme brænding på lager.

Skaffevarer/Restsalg eller Restpartier tages aldrig retur uagtet om det er køb i butik eller online. Returretten frafalder. 

Såfremt varen ikke returneres i samme stand, er Sælger berettiget til at afvise at tage varen retur. Kunden afholder alle omkostninger til returnering, herunder men ikke begrænset til fragtomkostninger.

Ved online køb gælder en returret på 14 dage fra levering. Ovenstående i punkt 9 betingelser gør sig gældende. 

I så fald der foreligger en aftale om returnering, skal dette altid ske til:
Dansk Flise Lager Aps, Friis Hansens Vej 12, 7100 Vejle.

10. REKLAMATION OVER FORSINKELSE
Kunden skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet kunden ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. Ved væsentlig forsinkelse er Kunden berettiget til at hæve handlen. Sælger kan ikke ifalde ansvar for meromkostninger ved dækningskøb fra tredjemand, medmindre sælger har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Hvis kunden hæver købet, kan kundens erstatning for meromkostninger til dækningskøb ikke overstige 15 % af den samlede købesum for den forsinkede leverance.

Kunden kan ikke hæve handlen som følge af forsinkelse opstået som følge af:
a) Force majeure
b) Forsinkelse, som skyldes sælgers leverandører, transportører eller øvrige tredjemand
c) Usædvanligt vejrlig, herunder usædvanligt vejrlig på produktionsstedet
d) Arbejdskonflikter uanset årsag
e) Offentlige påbud eller forbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Sælger forpligter sig til straks at orientere kunden, såfremt der måtte opstå forsinkelse og informere Kunden om nyt forventet leveringstidspunkt.
Sælger kan ikke ifalde erstatningsansvar for indirekte tab, tabt fortjeneste og/eller andre økonomiske konsekvens/tab, uanset om kunden fastholder eller hæver købet.

11. REKLAMATION OVER MANGLER
Reklamation over mangler skal ske straks ved modtagelse af varen eller uden unødigt ophold. Reklamation skal ske senest 10 dage efter, kunden har eller burde have konstateret manglen. Ved rettidig reklamation over mangler skal Sælger foretage afhjælpning eller om levering efter sælgers eget valg, hvis afhjælpning eller om levering er muligt, idet nogle af varerne er et restparti.
Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning eller om levering - hvis muligt - inden rimelig tid efter, at Kunden har reklameret, har Kunden ret til et forholdsmæssigt afslag. Afslaget kan ikke overstige 15 % af købesummen for den mangelfulde leverance.

Såfremt manglen er væsentlig, kan kunden ved skriftlig meddelelse ophæve købet for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Hvis kunden er berettiget til at hæve, har kunden ret til at få den erlagte købesum retur samt krav på erstatning for direkte tab – dog således at denne erstatning på intet tidspunkt kan overstige 15 % af købesummen for den mangelfulde levering.
Sælger har intet ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, medmindre Sælger har handlet forsætligt eller gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Kundens krav på afhjælpning, om levering eller ophævelse af købet bortfalder, såfremt leverancen ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt og i overensstemmelse med Sælgers anvisninger.
Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af manglende vedligeholdelse, forkert eller uhensigtsmæssig brug eller forkert eller uhensigtsmæssig montering af de leverede varer.

En lagt flise opfattes fra Dansk Flise Lager ApS side som en af kunden godkendt flise.

12. REKLAMATIONSFRIST
Medmindre der fra producentens side afgives bedre garanti, yder Sælger 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.
Reklamationsretten dækker ikke skader eller slidtage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse, forkert/dårlig udførelse, vold eller uautoriserede indgreb og/eller behandling af varen.

13. PRODUKTINFORMATION
Alle fliser opfylder kravene iflg. Dansk Standards betingelser.

14. FORCE MAJEURE
I tilfælde af at levering hindres eller forsinkes af begivenheder uden for Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til vejrfænomener, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, er sælger berettiget til at udskyde leveringen eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til kunden hurtigst muligt.
Kunden er afskåret fra at rette krav af nogen art i tilfælde af forsinkelse eller annullering af ordren, såfremt forsinkelsen eller annulleringen skyldes force majeure.

16. PRODUKTANSVAR
Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, loven ufravigeligt pålægger sælger ansvar for sådanne skader, og sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælgers ansvar for produktskader kan ikke overstige Sælgers produktansvarsforsikring. I tilfælde hvor skaden også kan henføres til fejl begået af kunden, skal ansvaret fordeles efter graden af udvist skyld.
I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er kunden forpligtet til at holde sælger skadesløs for krav, som er mere videregående end sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod sælger fra tredjemand i anledning af produkter leveret af sælger via kunden til tredjemand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17. ALMINDELIG ANSVARSBEGRÆNSNING
Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller andet grundlag.

18. TVISTER
Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved de ordinære domstole, og sagen skal anlægges ved sælgers værneting ved Retten i Kolding.

19. MILJØTILLÆG

Tillæg til de gældende fragt- og leveringsbetingelser: 195,- inkl. moms pr. ordre

Tillægget dækker ekstraordinære stigninger på energi, miljøtillæg, handling fees, samt diverse afgifter fra leverandører og samhandelspartnere.

Vi regulerer tillægget løbende. 

Privatlivspolitik
I vores politik for persondata og privatliv kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger i Dansk Flise Lager. Vi registrerer, behandler, opbevarer og sletter altid persondata i henhold til gældende lovgivning.

Dataansvarlig
Dansk Flise Lager ApS er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Spørgsmål om persondata kan rettes til:

Caspar Rasmussen
Dansk Flise Lager
Friis Hansens Vej 1
7100 Vejle
73709203 (Tast 1)
post@danskfliselager.dk

Typen af personoplysninger
Typen af de oplysninger, vi behandler om dig, afhænger af tjenesten, du bruger.
Når du besøger vores website, bruger vi cookies til at samle statistik over brugen af hjemmesiden, så vi kan tilpasse og forbedre vores indhold og bruge vores viden i eksempelvis målrettede annoncer. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles.

Webshop:
Vi indsamler oplysninger som navn, e-mailadresse, privatadresse, mobil nr., oplysninger tilknyttet din valgte betalingsmetode og købshistorik.

Nyhedsbrev:
Vi indsamler navn, e-mailadresse, postnummer/by, interesseområder, fødselsår. Nyhedsbrevet udsendes via vores nyhedsmails system Klaviyo. 

Hvad bruges dine oplysninger til?
Vi indsamler og anvender dine oplysninger til følgende formål / til at varetage følgende formål:

Gennemførelse af ordrer i vores webshop:
– Fremsendelse af ordrebekræftelse pr. e-mail
– Fremsendelse af varer i henhold til den leveringsmetode, du har valgt
– Fremsendelse af faktura
– Reklamationer og returnering af varer
– Gennemførelse af sikker betaling i forbindelse med ordre i vores webshop

Nyhedsbrev:
– Fremsendelse af nyhedsbreve

Adfærdsbaseret kommunikation via e-mail
– Købsanbefalinger baseret på tidligere køb
– Interesse mails vedr. relevante interesseområder eller produkter
– Tabt kurv e-mails

Kundeklub:
– Administration af dit medlemskab
– Særlige klubtilbud
– Invitation til deltagelse i test af produkter
– Udsendelse af nyhedsmail
– Fødselsdagshilsen på din fødselsdag

Markedsføring:
– Individuel markedsføring af vores produkter og ydelser samt målretning af skræddersyede tilbud og ydelser.

Behandlingsgrundlag
Vi opbevarer kun dine persondata efter samtykke fra dig og vi behandler kun dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
• For at kunne opfylde en aftale med dig om levering af produkter
• For at kunne overholde gældende lovgivning, eks. Bogføringsloven
• Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse
• Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne

Hvem deler vi oplysningerne med?
Som udgangspunkt er det Dansk Flise Lager, der står for behandlingen af dine oplysninger. I visse tilfælde kan Dansk Flise Lager dog vælge at lade underdatabehandlere stå for behandlingen eller lade underdatabehandlere tilgå systemer, hvor dine oplysninger opbevares. Eksempler herpå er vores leverandører af IT-services, eksterne revisorer, Facebook og Google med henblik på annoncering samt offentlige myndigheder, såfremt det er påbudt os ved lov.

Hvordan opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer altid dine oplysninger, så de kun er tilgængelige for de medarbejdere og eventuelle underdatabehandlere, som det er relevant for. Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger i elektronisk form.

Undtagelse dertil er vores Kundekartotek, som forefindes i fysisk form hos en lang række af vores forhandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med de af vores forhandlere, som har vores Kundekartotek – og disse forhandlere er instrueret i, hvordan de bruger og opbevarer kartoteket.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i fem år. Giver anden lovgivning grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted. De oplysninger, vi har registreret om dig i vores Kundekartotek opbevarer vi i to år.

Dine rettigheder
I henhold til Persondataforordningen har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har om dig – samt berigtigelse heraf, sletning af persondata (se nedenfor), dataportabilitet samt:
• Mulighed for at trække dit samtykke tilbage
• Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
• Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
• Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
• Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger hos Dansk Flise Lager.

Din anmodning bliver imødekommet såfremt ét af følgende kriterier gør sig gældende:

• Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for databehandlingen),

• Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

• Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os på post@danskfliselager.dk

• Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.